61page


61page

義兵將 海州 崔公 瑞生 孝子 通政大夫 行興德 縣監 崔公 起宗 遺蹟碑 (의병장 해주 최공 서생 효자 통정대부 행흥덕 현감 최공 기종 유적비)