14page


14page

黃金百萬兩 不如一敎子(황금백만냥 불여일교자) 庚戌 三月 於旅順獄中 大韓國人 安重根 書(경술 3월 여순 옥중에서 대한국인 안중근 씀)