15page


15page

隆慶四年春 退溪先生 年七十 再上箋 乞致仕 不許 秋又申乞致仕 不許 十二月八日 辛丑 先生卒 訃聞 上震悼 命贈領議政 葬用議政禮 遠近聞之 無不齎咨歎惜 相與弔哭 明年三月壬午 葬家東搴芝山南支 先生姓李氏 諱滉 字景浩 嘗卜居退溪 因以自號 後講書堂陶山 又號陶叟 其先眞寶縣人 六世祖碩 起縣吏中司馬試 贈密直使 有子 曰子脩 官至判典儀寺事 討紅巾賊 有功 封松安君 移居安東周村 高祖諱云侯 軍器寺副正 贈司僕寺正 妣淑人權氏 曾祖諱禎 善山都護府使 贈戶曹參判 妣貞夫人金氏 祖諱繼陽 成均館進士 贈吏曹判書 移寓禮安居溫溪里 妣貞夫人金氏 考諱埴 成均館進士 累 贈崇政大夫議政府左贊成 妣義城金氏 春